Strategisch document 2022-2026

Nederlandse Vereniging voor Afrikastudies

Mission statement

De Nederlandse Vereniging voor Afrikastudies is een nationaal netwerk van en voor Afrikadeskundigen en studenten voornamelijk in Nederland maar ook daarbuiten. De NVAS heeft tot doel om interdisciplinair contact tussen Afrika deskundigen te faciliteren en bevorderen en een breed publiek in Nederland en daar buiten te laten delen in onderzoek en kennis met betrekking tot Afrika. Het onderliggend strategisch document zet de plannen uiteen voor de periode 2022-2026.

Plannen 2022-2026

In de periode 2022-2026 heeft de NVAS de ambitie om met name de volgende activiteiten te realiseren: de jaarlijkse NVAS Afrika-studiedagen, in 2022 een tweedaagse internationale conferentie [met het oog op het 25-jarig jubileum] en in 2025 een internationale activiteit, zo mogelijk gekoppeld aan activiteiten met betrekking tot het 450-jarig bestaan van de Universiteit Leiden.

Door teruglopende inkomsten van vaste sponsors wordt het steeds belangrijker dat activiteiten kunnen worden gefinancierd door middel van eenmalige sponsoring en inschrijfgeld. Uitgangspunt voor de organisatie van activiteiten is dan ook dat deze een sluitende begroting hebben, en dat de NVAS een deel van de jaarcontributie hiervoor gebruikt. Om bovenstaande redenen maakt het bestuur van de NVAS de keuze om één keer per drie jaar een internationale conferentie te organiseren. De andere twee jaren organiseren we een NVAS Afrika-studiedag. Voordeel hiervan is dat we ruim van te voren keynote en plenaire sprekers aan kunnen schrijven, voldoende tijd hebben om de conferentie voor te bereiden [inclusief fondsenwerving].

Communicatie

Het delen van kennis over ontwikkelingen binnen de Afrika studies vormt een belangrijk onderdeel van de taken van de NVAS. Dit wordt onder meer gedaan via de website, een nieuwsbrief en via Facebook. Daarnaast is het gebruikelijk om na iedere internationale NVAS-conferentie een boek te publiceren met geselecteerde bijdrages uit de conferentie. Als huisstijl heeft de NVAS een logo dat gebruikt wordt bij alle digitale en papieren communicatie.

Leden en contributie

Op het moment van schrijven telt de NVAS ruim 150 leden. De NVAS wil dit aantal graag verder omhoog brengen. Het gebruik van Automatische Incasso is een nuttig instrument gebleken bij de stabilisering van het ledenbestand en de inning van de contributie. Niet-betalende leden worden enkele malen per jaar gemaand te betalen; wie in gebreke blijft wordt in principe aan het einde van het kalenderjaar van de ledenlijst afgevoerd. De jaarlijkse contributie bedraagt sinds 1-1-15 EUR 15,- voor reguliere leden, EUR 10,- voor senioren en EUR 5,- voor studenten. Een levenslang lidmaatschap kost EUR 250,-.

Procedure bij nieuwe aanmeldingen

Wanneer een nieuw lid zich meldt ontvangt deze van de ledenadministrateur [Rik Jongenelen, gefaciliteerd vanuit het Afrika Studiecentrum Leiden, ASCL] de benodigde informatie over de vereniging. Ook ontvangt het aspirant-lid een machtigingsformulier voor afschrijving van de contributie. Op het moment dat het aanmeldingsformulier en ondertekende machtigingsformulier in bezit zijn van de ledenadministrateur [die het machtigingsformulier doorstuurt naar de penningmeester], wordt het lidmaatschap van kracht.

Betrokkenheid van de leden

De NVAS is een vereniging en naast de dagelijkse besluiten die onder bestuursverantwoordelijkheid vallen geldt de Algemene Ledenvergadering (ALV) als het belangrijkste besluitvormingsorgaan. De ALV is tevens het belangrijkste inspraakmoment voor de leden. Deze wordt in ieder geval één keer per jaar gehouden tijdens de NVAS Afrika-studiedag of NVAS-conferentie. Naast de uitnodiging voor de ALV die elk lid ontvangt, worden leden ook uitgenodigd om een actieve rol te spelen door activiteiten mede te organiseren, nieuwe publicaties kenbaar te maken of op een andere wijze betrokken te zijn. De NVAS ziet als haar kerntaken het delen van kennis over het brede veld van de Afrika studies en het organiseren van Afrikadagen en internationale conferenties. De NVAS voert deze activiteiten uit ten behoeve van de leden. Hoewel betrokkenheid bij de NVAS wordt gestimuleerd, is het bestuur zich ervan bewust dat het huidige niveau van participatie in activiteiten (netwerkfunctie, ontvangen van e-nieuwsbrieven, uitnodigingen voor NVAS activiteiten) voor veel leden voldoende is.

Bestuur

De NVAS wordt geleid door een bestuur van tenminste vijf en ten hoogste elf personen. De bestuurstermijn beslaat drie jaar, en na aftreden is een bestuurder terstond herkiesbaar. Met ingang van januari 2022 bestaat het bestuur van de NVAS uit de volgende personen:

Azeb Amha, voorzitter, aangetreden in 2021
Jan Jansen, penningmeester, aangetreden in 2015
VACATURE, secretaris
Iva Pesa, aangetreden in 2020
Karim Willemse, aangetreden in 2021

Financiën

Financieel is de NVAS een gezonde organisatie die als reserve per 1-1-22 een bedrag heeft dat equivalent is aan ruim 100% van de huidige contributie-inkomsten. Vanuit de contributie worden lopende kosten (website, publicaties, vergader- en bestuurskosten) betaald en een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse NVAS Afrika-studiedag of de internationale conferentie. De reserves zijn te gering om plannen te maken deze gedeeltelijk in een structurele activiteit te investeren.

Beloning bestuursleden

Bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van financiële of materiële beloning voor hun inspanningen.

Fondsenwerving en samenwerking

De belangrijkste kostenpost voor de NVAS is de organisatie van activiteiten. Om deze te kunnen blijven organiseren wordt de fondsenwerving voor een belangrijk gedeelte gekoppeld aan de activiteiten. Fondsenwerving voor structurele financiering, onafhankelijk van de organisatie van activiteiten, wordt voorlopig losgelaten omdat dit minder kans van slagen heeft.

De NVAS werkt, sinds haar oprichting in 1997, samen met het Afrika Studiecentrum Leiden (ASCL). Daarnaast werkt de NVAS vooral met andere partijen in het kader van de organisatie van activiteiten. Dit is met name het geval bij de organisatie van internationale conferenties. Ook de komende jaren zullen deze partnerschappen van groot belang blijven voor de NVAS, met name als (gesponsorde) locatie voor een NVAS evenement.