Verslag kascommissie over 2020

Als kascontrolecommissie van de NVAS hebben we de toegezonden financiële verantwoording door de penningmeester over de NVAS in 2020 doorgenomen.

We hebben drie zaken geconstateerd:

* de verantwoording is helder en duidelijk;
* de inkomsten en uitgaven over 2020 zijn correct weergegeven;
* het eindsaldo 2020 komt overeen met de weergave op de rekening.

We hebben met de penningmeester nog van gedachten gewisseld over enkele vragen die we hadden (boeking inkomsten levenslange leden, (weggewerkte) achterstallige contributie en raming contributie 2021). Dat leverde drie zeer bevredigende antwoorden op.

De kascontrolecommissie geeft hiermee akkoord voor de financiële verslaglegging van de NVAS door de penningmeester over 2020.

Met vriendelijke groet,

Heleen Hemstra & Jos Damen